Từ điển Dict9
EV

chymify Tiếng Anh là gì?

ENchymify
Động từ
hoá thành dưỡng trấp/dịch sữa