Từ điển Dict9
EV

ci-devant Tiếng Anh là gì?

ENci-devant
Phó từ
trước đây
ci-devant chairman
chủ tịch trước đây