Từ điển Dict9
EV

cinematic Tiếng Anh là gì?

ENcinematic
Tính từ
[thuộc] điện ảnh