Từ điển Dict9
EV

cinerescent Tiếng Anh là gì?

ENcinerescent
Tính từ
có màu tro; thành màu tro