Từ điển Dict9
EV

cinquecento Tiếng Anh là gì?

ENcinquecento
Danh từ
thế kỷ XVI ở ý (nổi tiếng về (văn học) (nghệ thuật))