Từ điển Dict9
EV

ciphertext Tiếng Anh là gì?

ENciphertext
Danh từ
văn bản viết thành mật mã