Từ điển Dict9
EV

joint-pin Tiếng Anh là gì?

ENjoint-pin
Danh từ
(kỹ thuật) đinh ghép; cái chốt; bu-lông kiểu bản lề