Từ điển Dict9
EV

jokingly Tiếng Anh là gì?

ENjokingly
Phó từ
[một cách] đùa bỡn