Từ điển Dict9
EV

jollier Tiếng Anh là gì?

ENjollier
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hay nói đùa, người hay pha trò