Từ điển Dict9
EV

jolty Tiếng Anh là gì?

ENjolty
Tính từ
xóc nẩy