Từ điển Dict9
EV

jonah Tiếng Anh là gì?

ENjonah
Danh từ
(thông tục) anh chàng số đen