Từ điển Dict9
EV

jordan Tiếng Anh là gì?

ENjordan
Danh từ
ùi màng để đi đái đêm)