Từ điển Dict9
EV

joseph Tiếng Anh là gì?

ENjoseph
Danh từ
người đàn ông chay tịnh
áo choàng mặc cưỡi ngựa (của đàn bà (thế kỷ) 18)