Từ điển Dict9
EV

joskin Tiếng Anh là gì?

ENjoskin
Danh từ
(từ lóng) người quê mùa, cục mịch