Từ điển Dict9
EV

joss Tiếng Anh là gì?

ENjoss
Danh từ
thần (ở Trung quốc)