Từ điển Dict9
EV

joss-stick Tiếng Anh là gì?

ENjoss-stick
Danh từ
nén hương