Từ điển Dict9
EV

jotting Tiếng Anh là gì?

ENjotting
Danh từ
đoạn ngắn ghi nhanh