Từ điển Dict9
EV

joule Tiếng Anh là gì?

ENjoule
Danh từ
(điện) (viết tắt J)
jun