Từ điển Dict9
EV

jounce Tiếng Anh là gì?

ENjounce
Động từ
lắc, xóc nảy lên