Từ điển Dict9
EV

journal-box Tiếng Anh là gì?

ENjournal-box
Danh từ
(kỹ thuật) hộp ổ trục