Từ điển Dict9
EV

journalese Tiếng Anh là gì?

ENjournalese
Danh từ
(xấu)
thể văn báo chí