Từ điển Dict9
EV

journalise Tiếng Anh là gì?

ENjournalise
Ngoại động từ
(thương nghiệp) ghi vào sổ nhật ký (kế toán)
ghi nhật k
Nội động từ
giữ nhật k