Từ điển Dict9
EV

journalist Tiếng Anh là gì?

ENjournalist
Danh từ
nhà báo, phóng viên