Từ điển Dict9
EV

journalistic Tiếng Anh là gì?

ENjournalistic
Tính từ
[thuộc] báo chí