Từ điển Dict9
EV

journey-work Tiếng Anh là gì?

ENjourney-work
Danh từ
công việc của người làm thuê