Từ điển Dict9
EV

journeyman Tiếng Anh là gì?

ENjourneyman
Danh từ
(số nhiều journeymen)
người làm thuê (đã thạo việc, đối lập với người mới học nghề)
thợ loại thường (làm được công việc nhưng không xuất sắc)
a journeyman artist
một nghệ sĩ loại thường