Từ điển Dict9
EV

joust Tiếng Anh là gì?

ENjoust
Động từ
cười ngựa đấu thương (hiệp sĩ thời Trung đại)