Từ điển Dict9
EV

jove Tiếng Anh là gì?

ENjove
Danh từ
by Jove
(cũ, khẩu ngữ)
chà!trời ơi! (chỉ sự ngạc nhiên hoặc để nhấn mạnh)
by Jove, I thinkyou're right!
Chà! Tôi nghĩ là anh đúng rồi!