Từ điển Dict9
EV

joyless Tiếng Anh là gì?

ENjoyless
Tính từ
không vui, buồn; khổ sở
a joyless marriage
cuộc hôn nhân không hạnh phúc