Từ điển Dict9
EV

ju-ju Tiếng Anh là gì?

ENju-ju
Danh từ
vật thần (vật thờ cúng ở Tây Phi)
thần lực (của vật thần)