Từ điển Dict9
EV

ju-jutsu Tiếng Anh là gì?

ENju-jutsu
-jitsu) /dʤju:'dʤitsu:/* danh từ
võ juddô (võ Nhật)