Từ điển Dict9
EV

jubilation Tiếng Anh là gì?

ENjubilation
Danh từ
sự rất vui sướng, sự hân hoan