Từ điển Dict9
EV

judaic Tiếng Anh là gì?

ENjudaic
Tính từ
[Thuộc] Do Thái