Từ điển Dict9
EV

judaise Tiếng Anh là gì?

ENjudaise
Động từ
Do thái hoá