Từ điển Dict9
EV

judaism Tiếng Anh là gì?

ENjudaism
Danh từ
Do Thái giáo