Từ điển Dict9
EV

judaist Tiếng Anh là gì?

ENjudaist
Danh từ
người theo đạo Do thái