Từ điển Dict9
EV

judas-hole Tiếng Anh là gì?

ENjudas-hole
Danh từ
lỗ nhỏ đục ở cánh cửa ((như) judas)