Từ điển Dict9
EV

judge-made Tiếng Anh là gì?

ENjudge-made
Tính từ
judge-made law những nguyên tắc căn cứ trên quyết định của các quan toà