Từ điển Dict9
EV

judgematical Tiếng Anh là gì?

ENjudgematical
Tính từ
(thông tục) biết suy xét, biết lẽ phải
đúng, chí l