Từ điển Dict9
EV

judgement debtor Tiếng Anh là gì?

ENjudgement debtor
Danh từ
người bị toà xét phải trả nợ