Từ điển Dict9
EV

judgeship Tiếng Anh là gì?

ENjudgeship
Danh từ
chức vị quan toà