Từ điển Dict9
EV

judgment debtor Tiếng Anh là gì?

ENjudgment debtor
Danh từ
người bị toà xét phải trả nợ