Từ điển Dict9
EV

judgment-seat Tiếng Anh là gì?

ENjudgment-seat
Danh từ
ghế quan toà, chỗ ngồi của quan toà
toà án