Từ điển Dict9
EV

judicature Tiếng Anh là gì?

ENjudicature
Danh từ
bộ máy tư pháp
giới quan tòa