Từ điển Dict9
EV

judiciary Tiếng Anh là gì?

ENjudiciary
Danh từ
thẩm phán đoàn