Từ điển Dict9
EV

judiciousness Tiếng Anh là gì?

ENjudiciousness
Danh từ
sự sáng suốt, sự đúng đắn