Từ điển Dict9
EV

judo Tiếng Anh là gì?

ENjudo
Danh từ
võ giu đô (Nhật Bản)