Từ điển Dict9
EV

jugate Tiếng Anh là gì?

ENjugate
Tính từ
(thực vật học) có lá chét thành cặp