Từ điển Dict9
EV

juggernaut Tiếng Anh là gì?

ENjuggernaut
Danh từ
(Anh, xấu) xe tải có khớp móc
sức mạnh tàn phá
the juggernaut of bureaucracy
sức mạnh tàn phá của chế độ quan liêu