Từ điển Dict9
EV

jugulate Tiếng Anh là gì?

ENjugulate
Ngoại động từ
cắt cổ
bóp cổ chết
(nghĩa bóng) trị (bệnh...) bằng thuốc mạnh